Các Tiêu Chuẩn Đánh Giá Đô Thị

VietRees
Theo nghị định của chính phủ đô thị bao gồm các loại: Đô thị loại đặc biệt, Đô thị loại I, Đô thị loại II, Đô thị loại III.

Đô thị loại đặc biệt

Thủ đô hoặc đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 90% trở lên.
- Có cơ sở hạ tầng được xây dựng về cơ bản đồng bộ và hoàn chỉnh.
- Quy mô dân số từ 1,5 triệu người trở lên.
- Mật độ dân số bình quân từ 15.000 người/km2 trở lên.

Đô thị loại I

Đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc của cả nước.

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 85% trở lên.
- Có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt đồng bộ và hoàn chỉnh.
- Quy mô dân số từ 50 vạn người trở lên.
- Mật độ dân số bình quân từ 12.000 người/km2 trở lên.

Đô thị loại II

Đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong vùng tỉnh, vùng liên tỉnh hoặc cả nước, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với cả nước.

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 80% trở lên.
- Có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt tiến tới tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh.
- Quy mô dân số từ 25 vạn người trở lên.
- Mật độ dân số bình quân từ 10.000 người/km2 trở lên.

Đô thị loại III

Đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh hoặc vùng liên tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với vùng liên tỉnh.

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 75% trở lên.
- Có cơ sở hạ tầng được xây dựng từng mặt đồng bộ và hoàn chỉnh.
- Quy mô dân số từ 10 vạn người trở lên.
- Mật độ dân số bình quân từ 8.000 người/km2 trở lên